Odprtje razpisa za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij

Odprtje razpisa za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij

S petkom, 18. 6. 2021, se je odprl letošnji razpis P4D React EU, ki spodbuja rast malih in srednje velikih podjetij z namenom digitalne transformacije.

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavitelji morajo imeti pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, do sredstev pa niso upravičeni, če so prejeli sredstva na razpisih P4D v preteklosti.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvig upravljavskih kapacitet, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov, izvedbo investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Upravičeni stroški

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije);

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča ter ostali stroški storitev, povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji;

- posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (na primer stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev itd.).

Predvideno obdobje upravičenih stroškov za sofinanciranje je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Intenzivnost pomoči

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. Rok za prijavo je 1. 9. 2021.

 

Imam vprašanje v povezavi z razpisom za digitalno transformacijo »

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.