[RAZPISI] Do nepovratnih sredstev pri širitvi poslovanja na tuje trge in uporabi digitalnega poslovanja

[RAZPISI] Do nepovratnih sredstev pri širitvi poslovanja na tuje trge in uporabi digitalnega poslovanja

Slovenska podjetja se lahko še do 1. oktobra 2020 prijavijo na javni razpis "E-POSLOVANJE 2019-2022". 

Javni razpis "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)" Slovenski podjetniški sklad zaradi porabe kvote razpisanih sredstev zapira.

Prosim za več informacij o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev »

JAVNI RAZPIS E-POSLOVANJE 2019-2022

Cilj in predmet razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

Skupina stroka.si je v preteklosti sodelovala pri številnih projektih, v okviru katerih je podjetjem pomagala pri širitvi poslovanja na tuje trge. Med primere uspešne prakse se uvršča prenova spletne trgovine za podjetje Evitas, mednarodno naravnanega ponudnika otroških potrebščin.

Upravičenci

 • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
 • mikro, mala in srednja podjetja

Upravičeni stroški

 • stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna)
 • nakup oz. najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

DDV ni upravičen strošek.

Višina nepovratnih sredstev zajema do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 EUR oz. največ 30.000 EUR. Obdobje upravičenih stroškov traja od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D-C19) - ZAPRT

Namen in cilji 

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Vstopite v digitalno dobo »

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja ter prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji;
 • posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (na primer stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev itd.).

DDV ni upravičen strošek.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.