Uspešno na javnem razpisu "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte"

Image

V okviru javnega razpisa "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte" smo, kot konzorcijski partner, pristopili k razvojno raziskovalnem projektu (RRI), ki se, glede na razpis, uvršča v prednostno področje Tovarne prihodnosti, bolj natančno v sklop Inteligentnih sistemov vodenja

Razvojno raziskovalni projekt

V podjetju Stroka produkt d.o.o. smo se s konzorcijskim partnerjem  Marovt d.o.o. odločili razviti modul IQ TPM 4.0, ki nam bo omogočil s pomočjo predikativne analitike učinkoviteje vzdrževati in nadzorovati stroje – opremo v delovnem okolju. V okviru projekta bomo razvili celostno rešitev IQ TPM 4.0, ki bo zagotavljala monitoring opreme in delovnega okolja v realnem času ter omogočala predikcijo vzdrževanja. 

Image


Inovativen sistem IQ TPM 4.0 bo doprinesel k dvigu nivoja digitalizacije z avtomatizacijo proizvodnje, in sicer z integracijo različnih vrst senzorjev, ki bodo zbirali podatke o posameznih vidikih delovanja stroja, jih hranili in obdelovali ter s pomočjo strojnega učenja in prediktivne analitike omogočali višjo stopnjo avtomatizacije prediktivnega vzdrževanja

Celotna infrastruktura rešitve zajema vzpostavitev delujočega strojnega dela rešitve in programskega dela z uporabniškimi vmesniki ter pripravljenimi moduli za različne najpogostejše scenarije v proizvodnji. V sklopu rešitve bo razvita metodologija za čim učinkovitejšo vpeljavo prediktivnega vzdrževanja, ki bo pokrivala najpogostejše primere iz industrije. Prototip rešitve bo vzpostavljen v realni proizvodnji, kjer bo mogoče preveriti delovanje v realnem okolju, in bo služil tudi za primer dobre prakse tekom trženja produkta, kjer se bodo potencialne stranke seznanile z delovanjem celotnega sistem v praksi. 

Z uvajanjem principov industrije 4.0 in standarda IATF 16949 v predelovalne industrije se bo povečalo povpraševanje po integriranih rešitvah, ki pospešujejo avtomatizacijo, digitalizacijo in prediktivno vzdrževanje proizvodnje in proizvodnih procesov. Inovativna sistemska rešitev IQ TPM 4.0 predstavlja »all in one« rešitev za velik spekter različnih strojev, ki ne omogočajo elektronskega zajemanja in pošiljanja podatkov o lastnih parametrih. Z našo rešitvijo bomo iz starejših, tehnološko manj naprednih strojev naredili nove napredne »pametne stroje«, ki bodo predstavljali cenovno ugodnejšo rešitev, namenjeno tudi manjšim industrijskim proizvodnjam. Zaradi cenovno ugodnejše in dostopnejše sistemske rešitve bomo prispevali k povečanju izvoza avtomatiziranih industrijskih sistemov na tuje trge.  

Naziv projekta : RRI PROJEKT Inteligenca strojev za učinkovito proizvodnjo s predikcijo vzdrževanja in optimizacije proizvodnih procesov 
Kratica projekta: RRI IQ TPM 4.0 

Namen: Dvig učinkovitosti v proizvodnjah

 

Cilj: Učinkovitejša izraba strojev in delovne opreme 


1. Modul za zajemanje podatkov
Utemeljitev: Načrtovano stanje bomo dosegli z analizami in obdelavo podatkov, ki so zajeti z obstoječimi moduli v podjetju Marovt, ter zahtevami, ki se pojavijo in nastanejo skozi proces proizvodnje ter z analitiko velikosti obsega zajema podatkov ter razvojnimi kompetencami zaposlenih, ki bodo izdelek načrtovali in oblikovali skladno s predvidenimi potrebami. 

2. Shranjevanje podatkov
Utemeljitev: Načrtovano stanje bomo dosegli z razvojem aplikacij/servisov, ki bodo dopuščali zadostno fleksibilnost shranjevanja podatkov v različne oblačne in lokalne shrambe. Opravila se bo analiza različnih možnosti, ki so trenutno razpoložljive na trgu. Na podlagi rezultatov o najučinkovitejši tehnični in stroškovni analizi hranjenja podatkov se bo odločilo katere integracije se bodo razvile v sklopu teh aplikacij/servisov. 

3. Prediktivna analitika  
Utemeljitev: Načrtovano stanje bomo dosegli z ustrezno dodelavo infrastrukture celotne rešitve, ki bo sposobna zajemati zadostne količine relevantnih podatkov iz potrebnih senzorjev. Z zbranimi podatki se bodo razvili najučinkovitejši modeli s pomočjo strojnega učenja za prediktivno analitiko, katere fokus bo predikcija vzdrževanja, vendar ne bo omejeno le na vzdrževanje temveč tudi na optimizacijo ostalih procesov v podjetju. Npr. predikcija najustreznejšega toka dela za posamezen produkt za najučinkovitejši prihranek energije. 

Z razvojem smo pričeli 07.02.2018 in bo predvidoma trajal do 6.2.2020.
 

Slovenska strategija pametne specializacije navaja, da želimo z razvojem tovrstnih izdelkov in storitev modernizirati ter digitalizirati proizvodne procese ter upravljanje celotnega proizvodnega cikla. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. 

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (»S4«), zaradi: 

  • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), 
  • skrajšanja časa od ideje do trga, 
  • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«.

Image

Image

 

 

 


Uspešno na razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« 

 

Z veseljem sporočamo, da je bilo podjetje Stroka d.o.o., ki je del Skupine stroka.si, izbrano na javnem razpisu za: SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017 in 2018 »PRIZ 17-18«  


Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management … ) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

 

 

Image
Povezani članki:

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.